/images/partnerinfo/C2S/89/image001.gif
Bel ons nu
02/3610738

Terms and Conditions

De Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van de bestelling en toepassing van onze algemene voorwaarden.

1.1 Elke bestelling die ons rechtstreeks of on18. Bevoegde rechtbanken.
VCD nv Devroede zal uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel kunnen worden gedaagd.
rechtstreeks wordt overgemaakt, via onze vertegenwoordigers of agenten, is pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden onze verkopen geregeld door onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden.

2. Aard van de verkoop
Onze verkopen gebeuren tegen contante betaling.

3. Betaling
3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, gebeurt de betaling op onze maatschappelijke zetel. De betaling gebeurt in specie, per cheque of contant zonder disconto, uiterlijk op het ogenblik van de levering van de goederen.
3.2 Facturen die niet binnen acht dagen na hun vervaldag zijn betaald, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest voort van 12% per jaar. Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 25 euro zal bedragen.
3.3 Het feit dat de koper de handelspapieren aanvaardt of ondertekent bij de bestelling, of daarna, brengt geen schuldvernieuwing mee noch enige wijziging of afstand van de algemene verkoopsvoorwaarden.
3.4 De niet-betaling van op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere en zeker de vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
3.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de hoger vermelde intresten en boeten van toepassing.
3.6 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria,zullen ten laste van de koper worden verhaald.

4. Prijs
4.1 In onze prijzen is de BTW begrepen , tenzij anders vermeld.
4.2 De vervoerskosten zijn niet in de prijs begrepen.

5. Levering
5.1 De levering gebeurt op het door de koper medegedeelde adres.
5.2 De voorziene leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen achteraf door ons gewijzigd worden.
5.3 De koper heeft geen recht op schadevergoeding bij een eventueel laattijdige levering.
5.4 Indien de koper een bestelling annuleert, ook na de voorziene leveringstermijn, is hij een schadevergoeding van 20% op de overeengekomen prijs verschuldigd.
5.5 Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.

6. Aanpassing van de bestelling.
De kenmerken, de eigenschappen, afmetingen en dergelijke die in de catalogi, documentatie en offerten wordt vermeld, hebben slechts een indicatieve waarde. Wij behouden ons het recht voor alle wijzingen aan te brengen die wij gepast achten, zelfs na ontvangst der bestelling, zonder dat er geraakt mag worden aan de fundamentele kenmerken van het materiaal.

7. Verkopen gesloten buiten de onderneming van VCD nv Devroede.
7.1 Wanneer de verkoop wordt gesloten ten huize of op de arbeidsplaats van de consument of van een ander consument; tijdens een door of voor ons georganiseerde excursie: op salons,beurzen en tentoonstellingen op voorwaarde dat in deze hypothese de betaling niet contant is en de prijs hoger is dan 200 euro. Dan is de verkoop slechts voltrokken te rekenen vanaf de 7e werkdag na de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst.
7.2 Tijdens deze bedenktermijn heeft de consument het recht ons, bij een ter post aangetekende brief, mee te delen dat hij van de verkoop afziet.
7.3 Het is toegelaten dat wij aan de koper een voorschot vragen indien de overeenkomst tot stand komt op een beurs, salon of tentoonstelling.

8. Transport.
8.1 De goederen worden op risico van de koper vervoerd.
8.2 Elke bijkomende verplaatsing die nodig is wegens afwezigheid bij de eerste aanbieding op het aangeduide leveringsadres, wordt aanvullend gefactureerd tegelijk met het hoofdbedrag.

9. Garantie , klachten en aansprakelijkheid.
 9.1 De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen ontwerp - en constructiefouten en tegen
materiaalgebreken gedurende de periode van de fabrieksgarantie d.w.z de garantie wordt vastgelegd door de fabrikant van het product. De gebreken bedoeld in bovenstaande alinea’s vallen niet onder deze garantie. VCD nv Devroede verleent geen andere garantie dan deze vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant van de producten, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. Zo is onder meer uitgesloten elke garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van een bepaalde toepassing of product.
Met betrekking tot de fabrieksgarantie vermelden wij tevens de wetgeving gestemd op 1 september 2004 die van kracht is voor de leveringen vanaf 1 januari 2005 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen .Op grond van deze wet is de verkoper tegenover de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij levering van consumptiegoederen en dat zich voordoet binnen de twee jaar te rekenen vanaf de levering .
Deze garantie is enkel geldig voor natuurlijke personen ( = naam op de factuur ) of op basis van het kasticket , bedrijven ( = naam op de factuur ) vallen niet onder deze consumentenwetgeving.
9.2 De garantie houdt in geen geval in dat de VCD nv Devroede aansprakelijk is voor schade (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving,bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) welke ontstaan is door gebruik van of enige verhindering tot gebruik van het product, ook indien wij op de hoogte gesteld zijn van het risico van dergelijke schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van VCD nv Devroede krachtens enige bepaling van deze overeenkomst beperkt zijn tot het door ons gefactureerde bedrag.Ieder recht op schadevergoeding vervalt voorzover de wederpartij niet de nodige maatregelen heeft genomen om haar schade te beperken of meerschade te voorkomen en in gebreke zou blijven VCD nv Devroede op de hoogte te stellen van alle relevante gegevens.
9.3 In geval van aansprakelijkheid van VCD Nv Devroede op grond van de wet van 25
februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van producten met gebreken , zullen wij nimmer
meer verschuldigd zijn dan het door ons gefactureerde bedrag, indien de schade wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product, als door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
9.4 De garantie geldt niet wanneer het gebrek een gevolg is van nalatigheid, gebrekkig onderhoud,niet in acht nemen van de handleiding enz.
9.5 Op de garantie kan een beroep worden gedaan door het terug aanbieden van het gekochte product in het winkelpunt van zodra het feit dat tot garantie aanleiding geeft aan het licht is
gekomen.
9.6 Al dan niet aanvaarde terugzendingen van goederen houden geen erkenning in door ons van het eventueel gebrekkige karakter van de leveringen.
9.7 VCD nv Devroede streeft ernaar dat de producten voldoen aan de specificaties in de door
haar uitgegeven brochures, doch is niet aansprakelijk wanneer er terzake afwijkingen zouden
voorkomen.

10. Annulering.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de koper de bestelling annuleert, hetzij voor of na de levering, hij een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd is van 20% van de overeengekomen prijs. Dit geldt tevens in geval van ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de koper.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetveroop aan consumenten:
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

11. Protest.
Protest tegen de factuur dient per aangetekende post te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

12. Hoofdelijkheid.
12.1 Indien verschillende kopers samen een koopovereenkomst aangaan, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover VCD nv Devroede.
12.2 De levering kan geldig gebeuren bij om het even welke van deze kopers.
12.3 Door de ondertekening van de bestelbon verbindt elke ondertekenaar zich hoofdelijk en ondeelbaar, ongeacht zijn hoedanigheid, tot de uitvoering van de overeenkomst en maakt hij zich daartoe sterk.

13. Overmacht.
Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij de posterijen liggen , staking, lock out, e.d. schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zullen wij vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, maar met terugstorting van de overgemaakte voorschotten.

14. Eigendomsvoorbehoud.
Wij behouden het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de koper is overgegaan tot betaling van de hoofdsom, de kosten en de interesten. Niettemin draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.

15. Risico-overdracht.
Vanaf de leveringsdatum komen de risico’s voor verlies of schade ten laste van de koper. Voor deze datum is hij enkel aansprakelijk voor de eventuele verliezen en schade die aan een tekortkoming van zijnentwege te wijten is.

16. Waarborgen.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper wordt geschonden door daden van gedeeltelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht om van de koper geschikte waarborgen
te eisen. Indien de koper hier weigert op in te gaan, behouden wij ons het recht om voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk zijn verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn overeenkomstig art. 3.2 van deze algemene voorwaarden.

17. Retentierecht.
Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van VCD nv Devroede bevinden, door VCD nv Devroede kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de opdrachtgever voor bewerking aan ons worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

18. Levering , klachten en aansprakelijkheid.

Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde goederen met de bestelde goederen moeten onmiddellijk na de ontvangst van de goederen worden geformuleerd. De bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper. Klachten inzake een zichtbaar gebrek van de geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering ter kennis worden gebracht van de verkoopdienst.

19. Bevoegde rechtbanken.
VCD nv Devroede zal uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel kunnen worden gedaagd.

.